Pravidla soutěže „Nakupte na e-shopu rybářské potřeby a vyhrajte“

Tato pravidla (dále jen „pravidla“) jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla spotřebitelské soutěže „Nakupte na e-shopu rybářské potřeby a vyhrajte“ (dále jen „soutěž“)

1. Pořadatel, organizátor a partner soutěže

1.1. Pořadatelem soutěže je společnost KINETIC s.r.o., SNP 9/6, 796 07  Držovice, Česká Republika, IČ: 27728234, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně spisová značka C55082. (dále jen „Pořadatel“ nebo „Kinetic“). 

1.2. Pořadatel pověřil zajištěním organizačního provedení soutěže společnost Optimal Marketing s.r.o. se sídlem Drtinova 557/10, 150 00 Praha 5,Česká Republika, IČ: 24765422, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložka 172496. (dále jen „Organizátor“ nebo „Optimal Marketing“).

1.3. Partnerem soutěže je společnost NA SOUTOKU - RYBÁŘSKÉ POTŘEBY, s.r.o. se sídlem Pražská 2079/59, 276 01 Mělník, IČ: 05684251, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze dne 4. ledna 2017, spisová značka: C 268890 (dále jen „Partner“ nebo „nasoutokushop.cz“).

2. Doba a místo konání soutěže

2.1. Soutěž bude probíhat v termínu od 18. listopadu 2023 (00:01 h) do 18. prosince2023 (23:59 h) na území České republiky (dále jen „doba konání soutěže“ a „místo konání soutěže“).

3. Účastníci soutěže

3.1. Účastníkem soutěže se může stát jakákoli fyzická osoba s trvalým pobytem na území České republiky, která splní stanovená pravidla soutěže (dále jen „Účastník“). Účastníkem může být i osoba mladší 18 let (zastoupená zákonným zástupcem či obdobným způsobem). 

3.2. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele soutěže, Organizátora soutěže a Partnera soutěže, kteří se na soutěži přímo podílí, jakož i jim osoby blízké. 

3.3. Organizátor a Pořadatel si vyhrazují právo v případě podezření na jednání v rozporu s těmito Pravidly ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry, takového účastníka soutěže vyloučit ze soutěže bez nároku na výhru nebo odůvodnění. 

3.4. Do soutěže nebude zařazen nebo z ní může být vyloučen Účastník, který neuvede všechny požadované náležitosti nebo je uvede nepravdivě, nesprávně či nečitelně nebo který nebude souhlasit s těmito Pravidly nebo který nesplňuje jakékoliv jiné podmínky účasti v soutěži. 

3.5. Organizátor a Pořadatel si vyhrazují právo bez udání důvodu vyloučit Účastníka soutěže, který vykazuje známky nekalého či podvodného jednání.

4. Mechanika soutěže 

4.1. Účastník se zapojí do soutěže o ceny tak, že v době konání soutěže nakupí v sekci: Rybařina na e-shopu: shop.kinetic.cz

4.2. Soutěž se vztahuje pouze na nákupy zaplacené od 18.11 do 18.12. 2023.

4.3. Účastník se může do soutěže zapojit vícekrát. Do soutěže budou zařazeny všechny platby Účastníka, které budou splňovat podmínky uvedené v těchto Pravidlech.

5. Losování výherců, ceny

5.1. Po skončení doby konání soutěže bude ze všech objednávek,  které v době konání soutěže splnily podmínky pro zapojení do soutěže dle těchto Pravidel, vybráni náhodným výběrem (losováním) celkem 3 výherci. Každý z těchto výherců obdrží jednu z následujících cen:  Poukaz na nákup v e-shopu Partnera (nasoutokushop.cz) v hodnotě 1500 Kč, Poukaz na nákup v e-shopu Partnera (nasoutokushop.cz) v hodnotě 1000 Kč, Poukaz na nákup v e-shopu Partnera (nasoutokushop.cz) v hodnotě 500 Kč.

6. Vyhlášení výherců, informování výherců a distribuce cen

6.1. Vyhlášení výherců proběhne nejpozději 5 dní po skončení doby konání soutěže, a to prostřednictvím webové stránky https://shop.kinetic.cz/.

6.2. Výherci budou Organizátorem či Pořadatelem kontaktováni (e-mailem) s informací o výhře v soutěži a o způsobu jejího předání vždy do 5 kalendářních dní o zveřejnění jména daného výherce na webové stránce https://shop.kinetic.cz/.

6.3. Pořadatel nebo Organizátor je oprávněn požádat výherce (v případě nezletilé osoby jeho zákonného zástupce) o potvrzení souhlasu s těmito Pravidly formou e-mailové zprávy, přičemž odmítnutím či nezasláním takového potvrzení souhlasu s těmito Pravidly je výherce vyřazen ze soutěže a výhra mu nebude předána.

6.4. Pro účely předání výhry je Organizátor nebo Pořadatel oprávněn požádat výherce o sdělení kontaktních údajů pro zaslání výhry, tj. jméno, příjmení a adresa pro doručování, případně další osobní údaje požadované Pořadatelem pro účely vypořádání výhry.

6.5. Pořadatel ani Organizátor soutěže neodpovídají za nedoručení oznámení o výhře výherci.

6.6. Kontaktovaný výherce je povinen reagovat na oznámení o výhře dle pokynů Pořadatele nebo Organizátora, a to nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne, kdy byl Pořadatelem nebo Organizátorem kontaktován.

6.7. V případě, že z důvodů ležících nikoli na straně Pořadatele nebo Organizátora soutěže (a) nebude možno kontaktovat Účastníka a včas ho informovat o výhře nebo (b) bude výherce v prodlení s reakcí na oznámení o výhře ve stanovené lhůtě nebo (c) nebude možné výherci výhru doručit nebo (d) výherce nepřevezme výhru zaslanou na jím uvedenou adresu, bude výherce vyřazen ze soutěže a výhra propadne bez náhrady ve prospěch Pořadatele. V takovém případě je Pořadatel oprávněn dodatečně vyhlásit dalšího výherce a tuto výhru mu udělit.

6.8. Pořadatel ani Organizátor neodpovídají dále za ztrátu, poškození, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně Účastníka.

Zpět do obchodu